Cytat Dnia


Aniołem czlowieka jest czas.
Warto przeczytać


Arkadiusz 


EUGENIA 


Bogdan 


27 Października 


19 Czerwca 


 
ela

Agresywna strategia finansowania to finansowanie trwałego stanu aktywów ob.
Kredytem krótkoterminowym

Agresywna strategia finansowania polega na
zwiększaniu udziału kapitałów obcych w pasywach firmy kosztem kapitału własnego

Anioł biznesu inwestuje zazwyczaj w:
c) fazie powstania i początkowego rozwoju,

Bezpośrednimi kosztami bankructwa nie są:  
c) koszty działań kontrahentów,

Bezpośrednie koszty bankructwa
-koszty sporów z wierzycielami
-koszty restrukturyzacji
-koszty upłynnienia aktywów

Czy agio to: 
c) nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną,

Celem restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorstwa jest:
Zmiana sposobu funkcjonowania

Do źródeł finansowania wewnętrznych zalicza się:
Zysk zatrzymany

Emisja akcji należy do źródeł finansowania:
Własnych zewnętrznych

Faza powstania i początkowego rozwoju cechuje się:
d) wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych.

Faza schyłkowa charakteryzuje się: 
c) malejącymi przepływami pieniężnymi netto,

Funkcja kontrolna kapitału w przedsiębiorstwie dotyczy:
Kształtowania efektywności działania przedsiębiorstwa

Gdy rentowność majątku jest niższa od stopy odsetek płaconych od kapitałów obcych, to wykorzystanie tych kapitałów ma:
c) ujemny wpływ na rentowność kapitałów własnych;

Kapitał zakładowy w przedsiębiorstwie pełni funkcję:
Sprawozdawczą

Kapitał zainwestowany jest to:
Kapitał obcy i kapitał własny

Konserwatywna strategia finansowania to
Wysoki poziom aktywów obrotowych przy niskim poziomie zobowiązań krótkoterminowych

Koszt kapitału własnego jest:
Niższy od kapitału obcego 

Kapitał zakładowy w przedsiębiorstwie pełni funkcję:  
b) gospodarczą i prawną,

Leasing zwrotny polega na korzystaniu ze środków trwałych poprzez:
Sprzedaż i użytkowanie

Minimalny kapitał zakładowy dla firmy, która chciałaby być notowana na giełdzie, to:
b) 100 000 zł

Narzędzia bezpośredniej restrukturyzacji to:
b) konsolidacja zadłużenia,

Naprawa przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie strategii odchudzania polega na:
Usunięciu zbędnych aktywów

Naprawa przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie strategii zawężania
Zaprzestaniu produkcji wybranych wyrobów

Obligacje municypalne mogą być emitowane przez:
miasta

Polityka inwestycji dotyczy następujących składników aktywów bilansu:
a) nieruchomości;

Rynkowa wartość dodana to
Nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału

Restrukturyzacja kreatywna polega na zmianach i efektach:
Po jakimś czasie

Restrukturyzacja naprawcza polega na analizie:
Żadne z powyższych -zmiany naprawcze w celu ustabilizowania przedsiębiorstwa i przywrócenia wypłacalności oraz osiągnięcia dodatnich wyników finansowych.

Restrukturyzacja rozwojowa przedsiębiorstwa zmierza do:
Wzrostu sprzedaży

Restrukturyzacja rozwojowa opiera się na analizie:
Żadne z powyższych, - Restrukturyzacja rozwojowa polega na przeprowadzeniu zmian w prowadzonej do tej pory przez firmę działalności poprzez wejście w nowe branże, produkty czy na nowe rynki, a także wprowadzenie nowych metod organizacji i zarządzania.

Restrukturyzacja antycypacyjna polega na zmianach w wyniku:
Predykcji

Restrukturyzacja przedmiotowa dotyczy zmian w obszarze: 
a) asortymentowym,

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to systemowa zmiana:
Majątkowa i finansowa

Strategia finansowa przedsiębiorstwa to dostosowanie finansowania do:
Kształtowania polityki dywidend

Skrócona rotacja majątku obrotowego ma wpływ na:
d) zmianę struktury majątku.

Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego (ROIC) to stosunek:
b) zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu do kapitału zainwestowanego;

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie jest określana jako udział: 
d) rodzajów kapitału w całkowitym kapitale zainwestowanym.

Strategia finansowa przedsiębiorstwa to wybór struktury finansowania:
Podwyższenie kapitału własnego

Średnioważony koszt kapitału WACC to
średnia kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego ważona ich udziałem w całym kapitale zainwestowanym

Sygnałem zewnętrznym, który może wskazywać na kryzys w firmie jest:
d) wzrost cen surowców.

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie jest określana jako udział
Rodzajów kapitału w całkowitym kapitale zainwestowanym

Teorie dynamiczne struktury kapitału
Zakładają zmienność kapitału niezbędnego w firmie

Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest
Celem strategicznym przedsiębiorstwa

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) to stosunek:
d) zysku netto do kapitałów własnych.

Wewnętrznym źródłem finansowania kapitałem własnym nie jest:
a) dotacja;

W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje:
b) leasingodawca;

Wadą faktoringu nie jest:  
c) przeniesienie windykacji należności na podmiot zewnętrzny;

W prospekcie emisyjnym akcji powinna być zawarta informacja dotycząca:  
a) czasu trwania spółki,

W fazie dojrzałości ryzyko operacyjne jest:  
c) średnie,

W leasingu operacyjnym amortyzacja naliczana jest u:
finansującego

wadą factoringu nie jest:

utrata zaufania kontrahentów

 

W prospekcie emisyjnym akcji powinna być zawarta informacja dotycząca:

Czasu trwania spółki

W działalności gospodarczej koszt kapitału jest określany jako:
Oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego

Wpływu na średnioroczny koszt kapitału nie ma
Stopa amortyzacji

Złota zasada finansowania wskazuje, że:  
b) zadłużenie przedsiębiorstwa nie powinno być większe od wartości kapitałów własnych,

Za zalet leasingu środków trwałych zalicza się:
Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych   

 

Zdyskontowane przepływy pieniężne należą do grupy metod wyceny:
Dochodowych

Złota zasada finansowania wskazuje, że zadłużenie przedsiębiorstwa nie powinno być większe od
wartości kapitałów własnych

 

Leasing finansowy występuje, gdy leasingobiorca korzysta z dóbr będących podstawą umowy leasingowej przez okres zbliżony do okresu używalności dobra (przeważnie 3 lata i więcej). Leasingodawca jest ponadto zobowiązany do sprzedaży dobra leasingobiorcy po upływie okresu umowy, jeśli korzystający wyrazi taką chęć. Ważny jest fakt, że to korzystający ponosi koszty związane z utrzymaniem i konserwacją przedmiotu leasingu (który jest wykazywany w bilansie korzystającego).

W leasingu operacyjnym przedmiot, który leasingodawca oddaje w leasing, może być wykorzystywany przez wielu kolejnych leasingobiorców. Umowy są bowiem zazwyczaj zawierane na krótkie okresy (do 3 lat). W tym przypadku przedmiot leasingu ujmowany jest w aktywach leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Również koszty dotyczące utrzymania, potencjalnych napraw, ubezpieczeń czy podatków są ponoszone przez leasingodawcę. Leasingodawca rzecz jasna wlicza sobie te koszty w opłaty leasingowe, które jest zmuszony ponosić leasingobiorca.

 

 

 

 

Imieniny


23 Lutego 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian,
Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do końca roku zostało 312 dni.

Gościmy

Odwiedza nas 6 gościFazy Księżyca: "Między pierwszą kwadrą a pełnią"

Fazy Księżyca: Odwiedź stronę projektu

"Między pierwszą kwadrą a pełnią"

Powered by Sennik.org.pl 2006 @
Zakaz kopiowania, przetwarzania, modyfikowania i rozpowszechniania tresci zawartych na stronie bez pisemnej zgody ich autora.
Wszelkie grafiki oraz oznaczenia sa wylacznie wlasnoscia Sennik.org.pl
Jesli zdarzy sie sytuacja plagiatu jestesmy gotowi wysunac wnioski prawne w kierunku plagiatora z pelna ich surowoscia.