Cytat Dnia


Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry.
Warto przeczytać


LILIANA 


5 Marca 


27 Maja 


Jacek 


31 Grudnia 


 
ela

Agresywna strategia finansowania to finansowanie trwałego stanu aktywów ob.
Kredytem krótkoterminowym

Agresywna strategia finansowania polega na
zwiększaniu udziału kapitałów obcych w pasywach firmy kosztem kapitału własnego

Anioł biznesu inwestuje zazwyczaj w:
c) fazie powstania i początkowego rozwoju,

Bezpośrednimi kosztami bankructwa nie są:  
c) koszty działań kontrahentów,

Bezpośrednie koszty bankructwa
-koszty sporów z wierzycielami
-koszty restrukturyzacji
-koszty upłynnienia aktywów

Czy agio to: 
c) nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną,

Celem restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorstwa jest:
Zmiana sposobu funkcjonowania

Do źródeł finansowania wewnętrznych zalicza się:
Zysk zatrzymany

Emisja akcji należy do źródeł finansowania:
Własnych zewnętrznych

Faza powstania i początkowego rozwoju cechuje się:
d) wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych.

Faza schyłkowa charakteryzuje się: 
c) malejącymi przepływami pieniężnymi netto,

Funkcja kontrolna kapitału w przedsiębiorstwie dotyczy:
Kształtowania efektywności działania przedsiębiorstwa

Gdy rentowność majątku jest niższa od stopy odsetek płaconych od kapitałów obcych, to wykorzystanie tych kapitałów ma:
c) ujemny wpływ na rentowność kapitałów własnych;

Kapitał zakładowy w przedsiębiorstwie pełni funkcję:
Sprawozdawczą

Kapitał zainwestowany jest to:
Kapitał obcy i kapitał własny

Konserwatywna strategia finansowania to
Wysoki poziom aktywów obrotowych przy niskim poziomie zobowiązań krótkoterminowych

Koszt kapitału własnego jest:
Niższy od kapitału obcego 

Kapitał zakładowy w przedsiębiorstwie pełni funkcję:  
b) gospodarczą i prawną,

Leasing zwrotny polega na korzystaniu ze środków trwałych poprzez:
Sprzedaż i użytkowanie

Minimalny kapitał zakładowy dla firmy, która chciałaby być notowana na giełdzie, to:
b) 100 000 zł

Narzędzia bezpośredniej restrukturyzacji to:
b) konsolidacja zadłużenia,

Naprawa przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie strategii odchudzania polega na:
Usunięciu zbędnych aktywów

Naprawa przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie strategii zawężania
Zaprzestaniu produkcji wybranych wyrobów

Obligacje municypalne mogą być emitowane przez:
miasta

Polityka inwestycji dotyczy następujących składników aktywów bilansu:
a) nieruchomości;

Rynkowa wartość dodana to
Nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału

Restrukturyzacja kreatywna polega na zmianach i efektach:
Po jakimś czasie

Restrukturyzacja naprawcza polega na analizie:
Żadne z powyższych -zmiany naprawcze w celu ustabilizowania przedsiębiorstwa i przywrócenia wypłacalności oraz osiągnięcia dodatnich wyników finansowych.

Restrukturyzacja rozwojowa przedsiębiorstwa zmierza do:
Wzrostu sprzedaży

Restrukturyzacja rozwojowa opiera się na analizie:
Żadne z powyższych, - Restrukturyzacja rozwojowa polega na przeprowadzeniu zmian w prowadzonej do tej pory przez firmę działalności poprzez wejście w nowe branże, produkty czy na nowe rynki, a także wprowadzenie nowych metod organizacji i zarządzania.

Restrukturyzacja antycypacyjna polega na zmianach w wyniku:
Predykcji

Restrukturyzacja przedmiotowa dotyczy zmian w obszarze: 
a) asortymentowym,

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to systemowa zmiana:
Majątkowa i finansowa

Strategia finansowa przedsiębiorstwa to dostosowanie finansowania do:
Kształtowania polityki dywidend

Skrócona rotacja majątku obrotowego ma wpływ na:
d) zmianę struktury majątku.

Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego (ROIC) to stosunek:
b) zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu do kapitału zainwestowanego;

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie jest określana jako udział: 
d) rodzajów kapitału w całkowitym kapitale zainwestowanym.

Strategia finansowa przedsiębiorstwa to wybór struktury finansowania:
Podwyższenie kapitału własnego

Średnioważony koszt kapitału WACC to
średnia kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego ważona ich udziałem w całym kapitale zainwestowanym

Sygnałem zewnętrznym, który może wskazywać na kryzys w firmie jest:
d) wzrost cen surowców.

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie jest określana jako udział
Rodzajów kapitału w całkowitym kapitale zainwestowanym

Teorie dynamiczne struktury kapitału
Zakładają zmienność kapitału niezbędnego w firmie

Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest
Celem strategicznym przedsiębiorstwa

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) to stosunek:
d) zysku netto do kapitałów własnych.

Wewnętrznym źródłem finansowania kapitałem własnym nie jest:
a) dotacja;

W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje:
b) leasingodawca;

Wadą faktoringu nie jest:  
c) przeniesienie windykacji należności na podmiot zewnętrzny;

W prospekcie emisyjnym akcji powinna być zawarta informacja dotycząca:  
a) czasu trwania spółki,

W fazie dojrzałości ryzyko operacyjne jest:  
c) średnie,

W leasingu operacyjnym amortyzacja naliczana jest u:
finansującego

wadą factoringu nie jest:

utrata zaufania kontrahentów

 

W prospekcie emisyjnym akcji powinna być zawarta informacja dotycząca:

Czasu trwania spółki

W działalności gospodarczej koszt kapitału jest określany jako:
Oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego

Wpływu na średnioroczny koszt kapitału nie ma
Stopa amortyzacji

Złota zasada finansowania wskazuje, że:  
b) zadłużenie przedsiębiorstwa nie powinno być większe od wartości kapitałów własnych,

Za zalet leasingu środków trwałych zalicza się:
Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych   

 

Zdyskontowane przepływy pieniężne należą do grupy metod wyceny:
Dochodowych

Złota zasada finansowania wskazuje, że zadłużenie przedsiębiorstwa nie powinno być większe od
wartości kapitałów własnych

 

Leasing finansowy występuje, gdy leasingobiorca korzysta z dóbr będących podstawą umowy leasingowej przez okres zbliżony do okresu używalności dobra (przeważnie 3 lata i więcej). Leasingodawca jest ponadto zobowiązany do sprzedaży dobra leasingobiorcy po upływie okresu umowy, jeśli korzystający wyrazi taką chęć. Ważny jest fakt, że to korzystający ponosi koszty związane z utrzymaniem i konserwacją przedmiotu leasingu (który jest wykazywany w bilansie korzystającego).

W leasingu operacyjnym przedmiot, który leasingodawca oddaje w leasing, może być wykorzystywany przez wielu kolejnych leasingobiorców. Umowy są bowiem zazwyczaj zawierane na krótkie okresy (do 3 lat). W tym przypadku przedmiot leasingu ujmowany jest w aktywach leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Również koszty dotyczące utrzymania, potencjalnych napraw, ubezpieczeń czy podatków są ponoszone przez leasingodawcę. Leasingodawca rzecz jasna wlicza sobie te koszty w opłaty leasingowe, które jest zmuszony ponosić leasingobiorca.

 

 

 

 

Imieniny


27 Maja 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Beda, Izydor, Jan,
Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit
Do końca roku zostało 219 dni.Fazy Księżyca: "Między trzecią kwadrą a nowiem"

Fazy Księżyca: Odwiedź stronę projektu

"Między trzecią kwadrą a nowiem"

Powered by Sennik.org.pl 2006 @
Zakaz kopiowania, przetwarzania, modyfikowania i rozpowszechniania tresci zawartych na stronie bez pisemnej zgody ich autora.
Wszelkie grafiki oraz oznaczenia sa wylacznie wlasnoscia Sennik.org.pl
Jesli zdarzy sie sytuacja plagiatu jestesmy gotowi wysunac wnioski prawne w kierunku plagiatora z pelna ich surowoscia.

-->